English :: Trang chủ :: Nghiên cứu :: Tài liệu tham khảo : Văn bản pháp luật :: Kinh nghiệm :: Thư viện ảnh :: Danh bạ websites :: Liên hệ


Chương I: Khái niệm Luật Môi trường

 • Cơ sở ra đời và phát triển của Luật Môi trường
 • Khái niệm Luật Môi trường
 • Các nguyên tắc của Luật Môi trường

Chương II: Pháp luật môi trường Việt Nam

Bài 1: KIỂM SOÁT Ô NHIỄM

 • Xây dựng và ban hành hệ thống tiêu chuẩn môi trường
 • Đánh giá Tác động Môi trường
 • Quản lý chất thải
 • Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật môi trường

Bài 2: PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ VÀ SỬ DỤNG DI TÍCH LỊCH SỬ, VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH

 • Khái niệm di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh
 • Quy định về công nhận và xóa tên di tích
 • Bảo vệ và sử dụng di tích

Bài 3: PHÁP LUẬT VỀ CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

 • Tài nguyên rừng
 • Tài nguyên Nước
 • Nguồn lợi thủy sản
 • Khoáng sản

Bài 4: PHÁP LUẬT VỀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

 • Vệ sinh nơi công cộng
 • Vệ sinh an toàn thực phẩm

Bài 5: THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP MÔI TRƯỜNG

 • Trách nhiệm hành chính
 • Trách nhiệm dân sự
 • Trách nhiệm hình sự

Chương III: Luật Quốc tế về môi trường

 • Khái niệm Luật Quốc tế về Môi trường
 • Nguồn của Luật Quốc tế về Môi trường
 • Nội dung các điều ước Quốc tế và khu vực về môi trường

KHÁI NIỆM

 • Lịch sử hình thành và phát triển của hoạt động ĐTM
 • Định nghĩa
 • Mục đích và ý nghĩa của hoạt động ĐTM

TRÌNH TỰ LẬP VÀ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐTM

1. Lập báo cáo

 • Chủ thể thực hiện
 • Các bước tiến hành
 • Các phương pháp thực hiện ĐTM

2. Thủ tục thẩm định báo cáo ĐTM

 • Thẩm quyền thẩm định
 • Giá trị pháp lý của kết quả thẩm định

3. Kiểm tra, giám sát

SƠ ĐỒ TÓM TẮT

Trình tự lập và thẩm định báo cáo ĐTM


Bài 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA LUẬT QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

 • Khái niệm Luật Quốc tế về Môi trường
 • Vai trò của các tổ chức quốc tế
 • Nghĩa vụ và trách nhiệm quốc gia

Bài 2:LUẬT QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

I. Hợp tác toàn cầu

 • Khí quyển
 • Nguồn nước trên lục địa
 • Môi trường biển
 • Đa dạng sinh học

II. Hợp tác khu vực

 • ASEAN
 • Khu vực sông Mekong

bài 3: LUẬT QUỐC TẾ VỀ MÔI TRƯỜNG TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC ĐẶC BIỆT

 • Bảo vệ di sản văn hóa và tự nhiên
 • Kiểm soát các hoạt động đặc biệt nguy hại
 • Kiểm soát thương mại quốc tếMẫu websites của Ladyoz